Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XIII2004Issue 2(29)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents PRACE ORYGINALNE
Original papers
K. BANASIK, M. BARSZCZ: Porównanie ocen opóźnień odpływu wezbraniowego dla wybranych małych zlewni rzecznych
Comparison of lag times of flood runoff of four river catchments
pdf
K. BANASIK, A. BYCZKOWSKI, J. GŁADECKI: Przepływy maksymalne prawdopodobne dla małej rzeki nizinnej - porównanie metod
Maximal annual discharges in small lowland river - comparison of methods
pdf
Z. POPEK: Określanie prędkości granicznych dla ruchu drobnoziarnistego rumowiska dennego w korycie laboratoryjnym z płaskim dnem
Determination of critical velocities for fine-grained bed material in laboratory flume with flat bottom
pdf
P. OSTROWSKI: Wykorzystanie technologii GPS i środowiska GIS w badaniach dynamiki procesów korytowych dużych rzek na przykładzie Wisły środkowej
GPS technology and GIS environment application for estimation of channel processes of large rivers in example of Middle Vistula River
pdf
L. ŁABĘDZKI: Analiza występowania suszy glebowej w dolinie Noteci na podstawie eksperymentu komputerowego
Analysis of soil drought occurence in the Noteć River valley on the basis of computer experiment
pdf
A.BARYŁA: Erozyjność deszczy w rejonie Puczniewa
Rainfall erosivity of Puczniew Station
pdf
D. GOŁASZEWSKI: Próba oceny wpływu dolin rzecznych na kształtowanie się wybranych parametrów meteorologicznych
Assessment of influence of river valleys on meteorological parameters
pdf
M. WASILEWSKI, J. CHORMAŃSKI: Możliwości wykorzystania teledetekcji do określania terenów podtopionych w Dolnym Basenie rzeki Biebrzy
Possibilities of remote sensing utilization for determining flooded areas in Biebrza River Lower Basin
pdf
S. SZPORAK, J. CHORMAŃSKI: Zastosowanie normalizacji obrazu i transformacji składowych głównych PCA do wyznaczania typu pokrycia terenu na zobrazowaniach satelitarnych Landsat 7/ETM+ podczas wezbrań w Basenie Dolnym Biebrzy
Application of ratio images and Principal Component Analysis for determining of land cover during the flooding in the Biebrza Basin using Landsat 7/ETM+ imagery
pdf
T. ROZBICKI, K. ROZBICKA: Porównanie wielomianu i funkcji Fouriera opisujących roczny przebieg temperatury i wilgotności powietrza w Ursynowie SGGW
Comparison of polynominal function and Fourier function for estimation of air temperature and humidity annual course in Ursynów WAU
pdf
W. HYB, J. KALETA: Porównanie metod wyznaczania współczynników modelu matematycznego na przykładzie prognozy liczby ludności świata
Comparison of methods of determination of mathematical model coefficients on the example of world population projection
pdf
D. WOCHOWSKA, J. JEZNACH: Skuteczność hydrofitowego systemu doczyszczania ścieków komunalnych obciążonych zmiennym ładunkiem dopływu z browaru
The effectiveness of the hydrophilic extra-purifying system from domestic sewage treatment water with variable load of brewery sewage
pdf
D. WOCHOWSKA, J. JEZNACH, W. LIS: Analiza skuteczności oczyszczania ścieków obciążonych dużym ładunkiem zanieczyszczeń browarniczych w oczyszczalni w Sierpcu
Analysis of the effectiveness of pollutant removal from sewage with great load of brewery pollutant in the sewage treatment plant in Sierpc
pdf
J. MOSIEJ, K. WYPORSKA, A. KARCZMARCZYK: Wpływ przedsięwzięć proekologicznych w skali gospodarstwa rolniczego na jakość wód podziemnych
Contribution of ecological investments in the farm level on the quality of groud water
pdf
T. FALKOWSKI, L. KIEDRYŃSKA, B. NOWAK, B. PACHOLEC, H. ZŁOTOSZEWSKA -NIEDZIAŁEK: Jakość wód eksploatowanych ujęciem poddennym w Warszawie
Quality of water from the under bottom infiltration intake in Warsaw
pdf
M. GÓRECKA: Specyfika mieszkalnego domu wiejskiego i jej wpływ na kształtowanie energooszczędnej bryły budynku
Specification of a detached house and its influence in formation of saving
of power mass building
pdf
T. DZIKOWSKA: Kierunki transformacji gruntów na obszarach wiejskich na przykładzie wsi Dolna w województwie opolskim
Directions of land use changes on example Dolna village on opolskie province
pdf
B. ŁYKOWSKI, D. GOŁASZEWSKI, M. KLENIEWSKA: Zmienność warunków termicznych i opadowych w przebiegu rocznym w rejonie Warszawy
Variability of thermal and precipitation annual courses in Warsaw
pdf
M. KLENIEWSKA: Związek między stężeniem dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym
a rodzajem napływających mas powietrza w półroczu chłodnym w Ursynowie SGGW
The relationship between sulphur dioxide concentration and kind of air-masses inflow in winter half-year period in Ursynów WAU
pdf
R. KALBARCZYK: Czasowy i przestrzenny rozkład głównych czynników agrometeorologicznych istotnie kształtujących plony ziemniaka w Polsce
Time and spatial distribution of the main agrometeorological factors having a considerable influence on potato yields in Poland
pdf
H. MISZCZUK, P. OGLĘCKI: Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego w zlewni rzeki Osownicy
The estimation of European beaver community in the Osownica River catchment area
pdf
Z. LECHOWICZ, S. RABARIJOELY, P. SZCZYPIŃSKI: Wykorzystanie badań dylatometrycznych do określenia rodzaju i stanu gruntów organicznych
The use of dilatometer test to determine the type and state of organic soils
pdf
P. FALACIŃSKI, K. GARBULEWSKI, Z. KLEDYŃSKI, Z. SKUTNIK, K. ZIARKOWSKA: Badania barier hydraulicznych z zawiesin cementowo-bentonitowych z dodatkiem popiołów fluidalnych
Fluidised fly-ash cement-bentonite cut-off walls in flood protection
pdf
KRONIKA A. OSTROMĘCKA-LEWAK: Wspomnienie o Profesorze Jerzym Ostromęckim pdf
L. HEJDUK: Warsztaty SedNet pdf
T. ROZBICKI: VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Klimat pola uprawnego" pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2004